Regulamin

 

 II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

 Sosnowiec, 20 – 21 stycznia 2022 r.

pod patronatem

Prezydenta Miasta Sosnowca

Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach

Polskiego Radia Katowice

ANEKS DO REGULAMINU

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz kwestie organizacyjne niezależne od organizatora Konkurs odbędzie się w trybie zdalnym.
 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu w trybie zdalnym:

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) przesłać zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.zsmsosnowiec.pl/okp/zgloszenie/ w terminie do

20 grudnia 2021 r.

b) kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekcjafort@gmail.com

Wpłat należy dokonywać na konto:  Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Alior Bank

nr konta: 36 2490 0005 0000 4530 3283 8299

c) odnośnik odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube (youtube.com) należy przesłać na adres sekcjafort@gmail.com w terminie do 17 stycznia 2022 r. 

d) o zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do 19 stycznia 2022 r.

Wymagania dotyczące nagrania:

a) nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość komentowania oraz oceniania

b) na prośbę organizatora konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie nagrania

c) nagranie powinno być wykonane i zamieszczone w możliwie wysokiej jakości (preferowana jakość to 1080 p)

d) w tytule nagrania należy zamieścić  imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły

e) w opisie nagrania należy wpisać program w kolejności wykonywania

f) nagranie musi zostać umieszczone w jednym pliku

g) dopuszcza się możliwość nagrania każdej pozycji repertuarowej oddzielnie i dokonania montażu

h) jedynymi miejscami, w których dopuszczone jest cięcie montażowe jest przerwa między utworami

i) nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującym uczestnika, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry

j) nagranie powinno przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika

k) kadr powinien być ustawiony w taki sposób, aby widoczna była klawiatura fortepianu i ręce uczestnika

l) dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych, uwzględniając warunki akustyczne umożliwiające obiektywną ocenę wykonania przez Jury konkursu

ł) dopuszcza się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu poprawy jakości audio, jednak muszą one być podczas nagrania podłączone do kamery

m) dołączenie nagrania audio do obrazu w procesie post-produkcji może stanowić podstawę do dyskwalifikacji

n) Jury oceni grę uczestników na podstawie nagrań uwzględniając właściwe odczytanie tekstu, aparat gry, interpretację utworów, ekspresję wykonawczą oraz ogólny wyraz artystyczny

o) analiza i ocena nadesłanych nagrań odbędzie się w dniach 20 – 21 stycznia 2022 r.

p) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu prac Jury do 24 stycznia 2022 r.

r) wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane pocztą elektroniczną

s) dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną przesłane do szkół

 II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

 Sosnowiec, 20 – 21 stycznia 2022 r.

pod patronatem

Prezydenta Miasta Sosnowca

Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach

Polskiego Radia Katowice

 REGULAMIN

INFORMACJE  OGÓLNE

 1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego jest Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2022 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, adres: ul Wawel 2, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs jest imprezą ogólnopolską, skierowaną do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia.
 4. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz popularyzowanie muzyki fortepianowej.
 5. Instrument konkursowy – fortepian koncertowy marki Steinway & Sons (model D-274).

   

KATEGORIE UCZESTNIKÓW

     Przesłuchania konkursowe odbędą się w sześciu grupach wiekowych:

Uczniowie szkoły muzycznej I stopnia:

Grupa I   – klasa  I-II / 6 oraz klasa I / 4

Grupa II  – klasa III-IV / 6 oraz klasa II / 4
Grupa III – klasa  V-VI / 6 oraz klasa III-IV / 4

Uczniowie szkoły muzycznej II stopnia:

                       Grupa IV –  klasa I-II II st. 

Grupa V  – klasa III-IV II st.

Grupa VI – klasa V-VI II st.

  III. WYMAGANIA REPERTUAROWE:

 GRUPA  I , II, III:

 • szybka część sonatiny (sonaty) lub wariacje lub rondo z dowolnej epoki
 • utwór dowolny o charakterze kantylenowym (mile widziana kompozycja F.Chopina)

              limit czasowy:

             grupa I – 6 minut. 

             grupa II – 8 minut.

             grupa III – 12 minut

GRUPA IV, V, VI:

 • allegro sonatowe z epoki klasycyzmu
 • utwór dowolny o charakterze kantylenowym (mile widziana kompozycja F. Chopina)

            limit czasowy: 20 min.

 1. Program należy wykonać z pamięci bez uwzględniania znaków repetycji, kolejność prezentowanych utworów jest dowolna.   
 2. Na karcie zgłoszenia należy podać czas trwania każdego utworu oraz całości programu.
 3. W przypadku przekroczenia określonego limitu czasu, Jury zastrzega sobie możliwość  przerwania prezentacji.
 4. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o terminie przesłuchania  oraz próbie akustycznej drogą elektroniczną oraz przez  stronę internetową konkursu zsmsosnowiec.pl/okp do dnia 14 stycznia 2022 r.

JURY I NAGRODY

 1. Punktację i podział nagród ustala powołane przez organizatora jury w składzie:

 • przewodnicząca: prof. dr hab. Mariola Cieniawa – Puchała (AM  Kraków)
 • dr hab. Beata Bilińska (AM  Katowice)
 • dr hab. Piotr Różański (AM  Kraków)

 1. Laureatami głównych nagród konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają minimum
  21  punktów w skali 1-25.
 2. W każdej grupie wiekowej oprócz nagród głównych przewidziane są wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe :
 • nagroda specjalna  za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina
 • Grand Prix dla szczególnie wyróżniającego się  uczestnika konkursu
 1. Organizatorzy przewidują dyplomy uznania dla nauczycieli wyróżniających się uczniów.
 2. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury, którego werdykt jest ostateczny  i niepodważalny.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do występu w uroczystym Koncercie Laureatów.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie   internetowej: www.zsmsosnowiec.pl/okp/zgloszenie/ do dnia 20 grudnia 2021 r.
 2. Kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł, należy przesłać pocztą   elektroniczną na adres: sekcjafort@gmail.com.
 3. Wpłat należy dokonywać na konto: 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, 

Alior Bank O/ Sosnowiec
36 2490 0005 0000 4530 3283 8299

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie – wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Ilość uczestników konkursu jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami programowymi kandydat nie zostanie dopuszczony do konkursu a wpisowe nie będzie zwrócone.
 3. Koszt uczestnictwa, przejazdu i zakwaterowania uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie.
 4. Dane  uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz.883 )
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania nagrań audio i wideo oraz  wykorzystywania ich do celów archiwalnych i medialnych.
 6. Odpowiedzi na pytania udzielamy pocztą elektroniczną: sekcjafort@gmail.com lub poprzez  kontakt telefoniczny:                     

v-ce dyrektor szkoły             Jolanta Jarosz tel. 796 698 085