Regulamin

III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

 Sosnowiec, 15 – 16 stycznia 2024 r.

 

pod patronatem

 

Prezydenta Miasta Sosnowca

Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach

 

 REGULAMIN

INFORMACJE  OGÓLNE

 

 1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego jest Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

 

 1. Konkurs odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2024 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, adres: ul Wawel 2, 41-200 Sosnowiec.

 

 1. Konkurs jest imprezą ogólnopolską, skierowaną do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia.

 

 1. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz popularyzowanie muzyki fortepianowej.

 

 1. Instrument konkursowy – fortepian koncertowy marki Steinway & Sons (model D-274).

   

KATEGORIE UCZESTNIKÓW

 

     Przesłuchania konkursowe odbędą się w sześciu grupach wiekowych:

 

Uczniowie szkoły muzycznej I stopnia:

 

Grupa I   – klasa  I-II / 6

Grupa II  – klasa III-IV / 6 oraz klasa I-II / 4
Grupa III – klasa  V-VI / 6 oraz klasa III-IV / 4

Uczniowie szkoły muzycznej II stopnia

 Grupa IV –  klasa I-II II st. 

Grupa V  – klasa III-IV II st.

Grupa VI – klasa V-VI II st.

 

  III. WYMAGANIA REPERTUAROWE:

 

 GRUPA  I , II, III:

 

 • szybka część sonatiny (sonaty) lub wariacje lub rondo z epoki klasycyzmu           
  (w grupie I będą uznane sonatiny kompozytorów współczesnych)
 • utwór dowolny o charakterze kantylenowym

 

              limit czasowy:

             grupa I – 6 minut. 

             grupa II – 8 minut.

             grupa III – 12 minut

 

GRUPA IV, V, VI:

 

 • allegro sonatowe z epoki klasycyzmu
 • utwór dowolny

            limit czasowy: 20 min.

 

 

 1. Program należy wykonać z pamięci bez uwzględniania znaków repetycji, kolejność prezentowanych utworów jest dowolna.   

 

 1. Na karcie zgłoszenia należy podać czas trwania każdego utworu oraz całości programu.
 2. W przypadku przekroczenia określonego limitu czasu, Jury zastrzega sobie możliwość  przerwania prezentacji
 3. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o terminie przesłuchania  oraz próbie akustycznej drogą elektroniczną oraz przez  stronę internetową konkursu zsmsosnowiec.pl/okp do dnia 8 stycznia 2024 r.                                

                                                                                                                                                                                       

           JURY I NAGRODY

 

 1. Punktację i podział nagród ustala powołane przez organizatora jury w składzie:

 

przewodnicząca: prof. dr hab. Mariola Cieniawa – Puchała (AM Kraków)

dr hab. Beata Bilińska (AM Katowice)

dr hab. Piotr Różański (AM Kraków)

 

 1. Laureatami głównych nagród konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają minimum
  21 punktów w skali 1-25.

 

 1. Oprócz nagród głównych przewidziane są wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe :

 

 • Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Adama Dobrowolskiego (utwór dowolny) – nagroda może zostać przyznana
  w grupach I-III. Odnośnik do nut
 • Grand Prix dla szczególnie wyróżniającego się  uczestnika konkursu

 

 1. Organizatorzy przewidują dyplomy uznania dla nauczycieli wyróżniających się uczniów.

 

 1. O podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury, którego werdykt jest ostateczny  i niepodważalny.

 

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do występu w uroczystym Koncercie Laureatów.

ZGŁOSZENIA

 

 1. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie   internetowej: www.zsmsosnowiec.pl/okp/zgloszenie/ do dnia 15 grudnia 2023 r.

 

 1. Kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł, należy przesłać pocztą   elektroniczną na adres: sekcjafort@gmail.com.

 

 1. Wpłat należy dokonywać na konto: 

 

Alior Bank O/ Sosnowiec

 36 2490 0005 0000 4530 3283 8299

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie – wpisowe nie będzie zwracane.

 

 1. Ilość uczestników konkursu jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

przesłanych zgłoszeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami programowymi kandydat nie   zostanie dopuszczony do konkursu a wpisowe nie będzie zwrócone.

 

 1. Koszty uczestnictwa, przejazdu i zakwaterowania uczestnicy konkursu pokrywają    we własnym zakresie.

 

 1. Dane  uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz.883 )

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania nagrań audio i wideo oraz   wykorzystywania ich do celów archiwalnych i medialnych.

Odpowiedzi na pytania udzielamy pocztą elektroniczną: sekcjafort@gmail.com  lub poprzez  kontakt telefoniczny.