Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO W SOSNOWCU

 1. I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, z siedzibą: 41-200 Sosnowiec,
  Wawel 2; adres e-mail: sekretariat@zsmsosnowiec.pl
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania przesłuchań.
 3. Konkurs jest ogólnopolską imprezą skierowaną do uczniów i nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I i II stopnia.
 4. Celem konkursu jest promocja utalentowanych uczniów, prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz popularyzowanie muzyki skrzypcowej.
 5. Przesłuchania odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I: uczniowie klas III-IV 6-letniego cyklu nauczania oraz klas II-III
4-letniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia

KATEGORIA II: uczniowie klas V-VI 6-letniego cyklu nauczania oraz klas IV
4-letniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia

KATEGORIA III: uczniowie klas I-III szkoły muzycznej II stopnia (w tym VII-VIII OSM II st.)

KATEGORIA IV: uczniowie klas IV-VI szkoły muzycznej II stopnia

 1. Przesłuchania są jednoetapowe.
 2. Program konkursu:
 3. KATEGORIA I: etiuda, I lub III część koncertu lub utwór dowolny
 4. KATEGORIA II: etiuda, I lub III część koncertu lub utwór dowolny
 5. KATEGORIA III: etiuda lub kaprys, I lub III część koncertu lub utwór dowolny
 6. KATEGORIA IV: etiuda lub kaprys, I lub III część koncertu lub utwór dowolny
 1. Czas prezentacji ograniczony jest limitem czasowym:
 1. KATEGORIA I: 8 minut
 2. KATEGORIA II: 10 minut
 3. KATEGORIA III: 15 minut
 4. KATEGORIA IV: 15 minut
 5. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania całości programu z pamięci, preferowane jest nieuwzględnianie znaków repetycji.
 6. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 7. Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu powoła Jury, składające się
  z wybitnych autorytetów muzycznych, wykładowców wyższych uczelni.
 8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 9. Laureatami głównych nagród konkursu zostaną wszyscy uczestnicy, którzy uzyskają
  co najmniej 21 pkt. w skali 1-25 pkt.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prezentacji uczestników poszczególnych kategorii wiekowych.
 11. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, nagród specjalnych, Grand Prix dla uczestnika konkursu (jeżeli zdobędzie maksymalną ilość punktów), wyróżnień dla nauczycieli i akompaniatorów oraz innych nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 12. Uczestnik powinien zgłosić się do organizatorów konkursu na godzinę przed

wyznaczonym terminem występu.

 1. Laureaci Konkursu będą zobowiązani do występu w uroczystym Koncercie Laureatów.
 2. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.
 3. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy. Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji miejsc noclegowych uczestnikom oraz osobom towarzyszącym.
 4. Zgłoszenia wraz z wypełnioną i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać drogą elektroniczną – korzystając z formularza zamieszczonego
  na stronie zsmsosnowiec.pl (formularz i wszelkie informację dotyczące konkursu znajdują się w sekcji Wydarzenia) najpóźniej do dnia 12 maja 2023 r.
 5. Kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sosn.konkursskrzypcowy@gmail.com  
 6. Wpłat należy dokonywać do 12 maja 2023 r. na konto: Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Alior Bank o/Sosnowiec 36 2490 0005 0000 4530 3283 8299. W tytule przelewu należy wpisać: Ogólnopolski konkurs skrzypcowy oraz podać imię i nazwisko uczestnika i kategorię wiekową.
 7. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników, decydować będzie kolejność przysyłanych zgłoszeń. W sytuacji niezakwalifikowania z powodu przekroczenia limitu uczestników wpisowe zostanie zwrócone.
 9. Do 22 maja 2023 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa oraz informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia. Szczegółowy harmonogram wraz
  z harmonogramem prób akustycznych zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły najpóźniej w dniu 29 maja 2023 r.
 10. Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji miejsc noclegowych uczestnikom oraz osobom towarzyszącym.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio i wideo uczestników
  (bez dodatkowego wynagrodzenia) i wykorzystania tych nagrań w celach promocyjnych. Pozostali słuchacze mogą rejestrować występy wyłącznie własnych dzieci.
 12. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 15. Deklaracja uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Dodatkowych informacji udzielamy:
 • Pocztą elektroniczną:

michal.burczyk@gmail.com, sekretariat@zsmsosnowiec.pl

sosn.konkursskrzypcowy@gmail.com

 • Telefonicznie: Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
  dr Michał Burczyk – tel. 666 990 420