Get Adobe Flash playerGet Adobe Flash player

INFORMACJA: DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

26.03.2020

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami prawa oświatowego:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.493)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie        w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.492)


informujemy, że

 

w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka będzie realizowana na odległość.

 

 • Komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami będzie odbywała się poprzez stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, platformy komunikacyjne, WhatsApp, Skype, itp. oraz telefonicznie.

 • Ustalając tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach lub
  z uczniami, z którymi nauka odbywa się w ramach indywidualnych zajęć (zgodnie
  z rozporządzeniem) uwzględnione będą:
 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. b) zróżnicowanie zajęć ,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego

w ciągu dnia,

 1. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 2. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

 • Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem z zastosowaniem form komunikacji wykazanych w pkt 1 .
 • Zajęcia w systemie online nie będą się odbywały w czasie rzeczywistym, wyznaczonym planem lekcji.
 • Lekcje będą prowadzone w systemie dostosowanym do możliwości pracy zdalnej każdego ucznia.
 • Lekcje instrumentu i śpiewu prowadzone zdalnie, będą się odbywały w sposób podany przez nauczyciela prowadzącego i według indywidualnego planu zajęć, uzgodnionego z rodzicami ucznia lub z samym uczniem.
 • Akompaniatorzy będą pracować nad repertuarem zdalnie. W miarę możliwości i potrzeb mogą pomóc uczniom , przesyłając nagranie partii fortepianu wyznaczonych utworów lub pracując innymi sposobami, uzgodnionymi z uczniem i nauczycielem prowadzącym przedmiot główny.
 • Zajęcia chóru, orkiestry, zespołu wokalnego, zespołów kameralnych i zespołów rytmiki będą odbywały się zbiorowo po powrocie do trybu pracy w szkole. Do tego czasu nauczyciele prowadzący będą pracowali wybranymi przez siebie metodami, indywidualnie z każdym członkiem zespołu.
 • Nauczyciel będzie dobierał indywidualnie metody pracy z uczniami, spełniające następujące funkcje: służące zapoznaniu uczniów z nowym materiałem; zapewniające utrwalenie zdobytej wiedzy; umożliwiające kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.
 • W nauce zdalnej nauczyciel dokonuje wyboru metod z metod stosowanych w szkole.
 • Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak,
  by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość i dopasować do aktualnych warunków nauczania.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane
  w szczególności:
  1) przez wykorzystanie:
  a) materiałów rekomendowanych przez MEN i MKiDN;
  b) materiałów emitowanych w telewizyjnych i radiowych pasmach edukacyjnych oraz internetowych portalach o charakterze edukacyjnym;
  c) materiałów udostępnionych przez nauczyciela;
  e) platform z materiałami dydaktycznymi do wykorzystania w procesie e-learningu, takich jak:
  http://dur-moll.pl/
  http://gimnastykasluchu.pl/pl/
  https://cea-art.pl/harmonia/
  https://musescore.com/
  2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 • Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej,
  z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać, będą przekazywane przez każdego nauczyciela indywidualnie.
 • Dobór środków dydaktycznych przy zastosowaniu formy kształcenia na odległość będzie uwzględniał zarówno bezpieczeństwo i higienę pracy, jak i zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon), z instrumentu, ich dostępność w domu oraz wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.
 • Za czuwanie nad prawidłowością tych działań będą odpowiedzialni nauczyciele przedmiotu głównego. Wszelkie informacje o występujących w tym obszarze problemach będą kierowane przez rodziców lub pełnoletnich uczniów w pierwszym rzędzie do wskazanych wyżej nauczycieli.
 • Sposób monitorowania postępów ucznia oraz sposób weryfikacji jego wiedzy i umiejętności,
  w tym również informowania o jego postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach będzie się odbywał za pomocą komunikacji mobilnej lub telefonicznej.
 • Dyrektor będzie prowadził codzienne dyżury konsultacyjne dla kadry zarządzającej szkoły
  i nauczycieli.

 

W przypadku konieczności kontaktu rodziców i uczniów z dyrektorem szkoły prosimy

o zgłaszanie takiej potrzeby w korespondencji mailowej przychodzącej na adres: dyrektor@zsmsosnowiec.pl

UWAGA:

W związku z zaistniałą sytuacją wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna podlegać ogólnym zasadom ochrony danych osobowych. Materiały w postaci filmów i nagrań nie podlegają publikacji, są one przetwarzane wyłącznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących dane zajęcia dydaktyczne i powinny być okresowo usuwane.

 

 

 

 < wszystkie aktualności